ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Να εκπαιδεύει στην τεχνική και τακτική τους Μονίμους και Εφέδρους Αξιωματικούς Τεθωρακισμένων και τους Μον.Υπαξιωματικούς του Όπλου.
  • Να εκπαιδεύει στελέχη άλλων Ο-Σ, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαταγές του ΓΕΣ.
  • Να εκπαιδεύει στελέχη των όπλων στο Πολεμικό Παίγνιο ΙΑΝΟΣ, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαταγές του ΓΕΣ. Να εκπαιδεύει ΥΕΑ του Όπλου ως Ουλαμαγούς.Να μετεκπαιδεύει Εφέδρους Αξιωματικούς Τεθωρακισμένων.
  • Με τις Πτέρυγες Εκπαιδεύσεως να φροντίζει για τον συντονισμό της εκπαιδεύσεως επί τακτικών και τεχνικών θεμάτων.
  • Με το ΠΠ «ΙΑΝΟΣ» να παρέχει εκπαίδευση σε ασκήσεις διπλής ενεργείας, με τη χρήση Η/Υ οι οποίες διεξάγονται σε τμήματα επιπέδου Διμοιρίας - Ουλαμού έως Ταξιαρχίας.
  • Με το Γραφείο Μελετών να προβαίνει στο σχολιασμό, ανάπτυξη και σύνταξη των εγχειριδίων εκστρατείας και τεχνικών ομοίων, που αφορούν τα ΤΘ και των διαδικασιών για την εκπαίδευση προσωπικού. 
  • Με το Γραφείο Έρευνας – Πληροφορικής συμμετέχει και υποστηρίζει την εκπαίδευση με μέσα και τεχνολογία πληροφορικής προσομοίωσης και εφαρμοσμένης τεχνολογίας, καθώς και να ενημερώνει το προσωπικό σε θέματα εξελίξεως και πληροφορικής.