Τμήματα που Λειτουργούν στη Σχολή

Τα τμήματα που λειτουργούν στη Σχολή είναι:

1.   Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης

2.   Τμήμα Αρχιτεχνικών Τεθωρακισμένων

3.   Βασικό Τμήμα Ανθυπιλάρχων

4.   Τμήμα Διοικητικών Ανθυπασπιστών Τεθωρακισμένων

5.   Τμήμα Τεχνικών Ανθυπασπιστών Τεθωρακισμένων

6.   Τμήμα Γυναικών Ανθυπασπιστριών Τεθωρακισμένων

7.   Σχολείο Αναγνωριστών

8.   Τμήμα Μετεκπαιδευομένων Εφέδρων Αξιωματικών

9.  Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Μονίμων Υπαξιωματικών Τεθωρακισμένων (Διοικητικών - Τεχνικών)

10.  Τμήμα Μηχανοδήγησης Μονίμων Λοχιών ΦΤΘ - Διοικητικών Μονίμων Λοχιών και Φροντιστών Μονίμων Λοχιών λοιπών Ο - Σ

11.  Τμήμα Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών

Εκπαίδευση