Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Μ. Λχιών Τεχνικών

α) Εκπαιδεύονται οι νέοι Τεχνικοί Υπαξιωματικοί ΤΘ που εξέρχονται από την ΣΜΥ.

β) Σκοπός της εκπαιδεύσης είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι την αναγκαία τεχνική και τακτική κατάρτιση στα ΤΘ, ώστε να καταστούν ικανοί χειρηστές των μέσων ΤΘ και να γνωρίζουν την τακτική τους χρησιμοποίηση σε επίπεδο ΟΥΜΑ.

γ) Το τμήμα λειτουργεί 1 φορά το χρόνο και η διάρκεια εκπαιδεύσεως είναι 16 εβδομάδες στην Σχολή ΤΘ. Η εκπαίδευση τους συνεχίζεται στο ΚΕΤΧ-ΣΕΤΗΛ-301 ΕΒ, 304 ΠΕΒ, 306 ΕΒ, αναλόγως της ειδικότητας τους.

Εκπαίδευση