Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων

α) Εκπαιδεύονται οι Αξιωματικοί ΤΘ βαθμού Υπιλάρχου.

β) Σκοπός της εκπαιδεύσης είναι να λάβουν οι Υπίλαρχοι τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάληψη διοίκησης Ίλης, στο πλαίσιο της ΕΜΑ ή ΕΑΝ.

γ) Το τμήμα λειτουργεί 2 φορές το χρόνο και η διάρκεια εκπαιδεύσεως είναι 4 εβδομάδες διαδικτυακά και 8 εβδομάδες με φυσική παρουσία.

Εκπαίδευση