Τμήμα Ανθυπασπιστών Διοικητικών

α) Εκπαιδεύονται οι Διοικητικοί Ανθστες Τεθωρακισμένων.

β) Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να καταστούν οι εκπαιδευόμενοι ικανοί Ουλαμαγοί και να μπορούν να χειρισθούν διοικητικά θέματα επιπέδου Υπομονάδος.

γ) Το τμήμα λειτουργεί 2 φορές τον χρόνο και η διάρκεια εκπαιδεύσεως είναι 8 εβδομάδες.

Εκπαίδευση