Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1

ΚΟΙΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Επιτελικά

Γενική Στρατ. Μόρφωση

Γενικά Αντικείμενα

Μέθοδοι Εκπαίδευσης

Διοικητική Μέριμνα

         2

ΕΚΠΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ    (Επιθετικές Επχσεις ΙΜΑ)

Προέλαση

Επίθεση

3

ΕΚΠΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ    (Αμυντικές   Επχσεις ΙΜΑ)

Άμυνα

Σύμπτυξη

4

ΕΚΠΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ    (Ειδικές Επιχειρήσεις)

Επιχειρήσεις ασφαλείας

Επιχειρήσεις συνένωσης

Υπέρβαση

Αντικατάσταση

Επιχειρήσεις διάσπασης κωλυμάτων

5

ΙΛΑΝ - ΕΑΝ

Οργάνωση – αποστολές ΕΑΝ – ΙΛΑΝ – Επιχειρήσεις Αναγνώρισης

Επιχειρήσεις Ασφαλείας

Επιθετικές Επιχειρήσεις

Εξάλειψη ΑΠ/Γ

6

 

ΔΜ

 

Η ΔΜ στις διάφορες μορφές του αγώνα

Προσωπικό – χειρισμός αιχμαλώτων

               7

ΔΜ

Ευθύνες – κλιμάκια ΔΜ

Ρεύμα Εφοδιασμού και Αναπληρώσεων

Ρεύμα Εκκενώσεων και Διακομιδών

Εκτίμηση Διοικητικής Μέριμνας, διαταγές ΔΜ, αποθήκευση στην ύπαιθρο

Οργάνωση και Λειτουργίες ΔΜ

Σχεδιασμός ΔΜ

ΔΜ στις Επιχειρήσεις

Υποστήριξη Πεδίου Μάχης

Κινήσεις

Τακτικές Πορείες

Έλεγχος Διαχειρίσεων

Οργάνωση – Λειτουργία Ουλαμού Συντηρήσεως

Εκπαίδευση