Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεως

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1

Σωματική Αγωγή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

 Ερπυστριοφόρα - Τροχοφόρα

2

 Σκάφος Αρμάτων

3

Πύργος Αρμάτων

4

Οπλισμός

5

Επικοινωνίες - Σ/Α

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Επιθετικές Επιχειρήσεις

2

Αμυντικές   Επιχειρήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ

1

Επιτελικά

2

Διοικητική Μέριμνα

3

Γενικά Αντικείμενα

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

1

Εκπαίδευση στη ΣΕΟΕΔ

Εκπαίδευση