ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ Δι.Μα.

2021, Ιούνιος 30 - 10:23πμ

Γενική Περιγραφή

 

      α.    Με τον όρο Διαδικτυακή Μάθηση (Δι.Μα.), ορίζεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εκπαιδευτικών τεχνολογιών αλλά και τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Χρησιμοποιεί τις καθορισμένες από την Υπηρεσία ηλεκτρονικές πλατφόρμες και βασίζεται στη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου (internet). Είναι μορφή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι δεν αλληλεπιδρούν με φυσική παρουσία και καθοδηγείται από τον εκπαιδευτή.

 

      β.    Η μέθοδος εκπαίδευσης με Δι.Μα. :

 

             (1)  Εντάσσεται ως Φάση στη ροή Εκπαιδευόμενων Τμημάτων, βάσει των ΑΝΑΠΕΚ αυτών η οποία υλοποιείται ασύγχρονα (Δι.Μα. Κανονικής Ροής).

 

             (2)  Αποτελεί ενισχυτική μέθοδο της εκπαίδευσης με φυσική παρουσία η οποία υλοποιείται ασύγχρονα (Ενισχυτική Δι.Μα.).

 

             (3)  Κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ, υποκαθιστά την αρχικά προβλεφθείσα εκπαίδευση με φυσική παρουσία, εξαιτίας εκτάκτων συνθηκών (πανδημία, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.).

 

Διάκριση Μορφών Δι.Μα.

 

      Από πλευράς υλοποίησης η Δι.Μα., διακρίνεται σε 3 μορφές:

 

      α.    Ασύγχρονη Δι.Μα.

 

             Στη μορφή αυτή, δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευτής αναρτά το εκπαιδευτικό υλικό και καθορίζει ένα γενικό χρονικό πλαίσιο μελέτης και πιστοποίησης αποκτηθείσας γνώσης μέσω βαθμολογούμενων ή μη αξιολογήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι εντός του γενικού αυτού πλαισίου, αξιοποιούν ελεύθερα τον προσωπικό τους χρόνο για να αφομοιώσουν τη διδακτέα ύλη και συμμετέχουν στις αξιολογήσεις.

 

      β.    Σύγχρονη Δι.Μα.

 

             Στην υλοποίηση αυτή απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων. Η εξ’ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία, λαμβάνει χώρα την ίδια χρονική στιγμή. Η εκπαίδευση συντονίζεται πλήρως από τον εκπαιδευτή, όπου υλοποιούνται συνεδρίες ιστοδιασκέψεων μέσω κατάλληλης διαδικτυακής πλατφόρμας, σε ώρες καθημερινά, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια των ιστοδιασκέψεων, ο εκπαιδευτής έχει τη δυνατότητα να αναθέσει εργασίες στους εκπαιδευόμενους ή να τους υποβάλει σε δοκιμασίες αξιολόγησης.

 

 

      γ.    Μικτή Δι.Μα.

 

             Αποτελεί συγκερασμό υλοποίησης σύγχρονης και ασύγχρονης Δι.Μα.. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σε κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα από τον εκπαιδευτή και ο εκπαιδευόμενος μελετά τη διδακτέα ύλη και συμμετέχει σε αξιολογήσεις σε χρόνο που τον ορίζει ο ίδιος. Επιπλέον, σε ώρες που καθορίζονται από πρόγραμμα εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται ιστοδιασκέψεις, ενώ παράλληλα γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευομένων μέσω βαθμολογούμενων προγραμματισμένων διαγωνισμάτων ενοτήτων - τομέων.

 

Υλοποίηση Εκπαίδευσης μέσω Δι.Μα.

 

Αρχική Βασική Ενημέρωση Εκπαιδευομένων

 

             Με την έναρξη της Διαδικτυακής εκπαιδεύσεως πραγματοποιείται μία Σύγχρονη εκπαιδευτική συνεδρία όπου αναλύεται η διάρθρωση / υποχρεώσεις και ο εν γένει τρόπος διδασκαλίας ο οποίος θα ακολουθηθεί.

 

 Ατομικό Δελτίο Παρατηρήσεων Εκπαιδευομένων

 

             Για Τμήματα τα οποία διεξάγονται εξ’ ολοκλήρου με τη μέθοδο της Δι.Μα, ο εκπαιδευτής το υποβάλλει ηλεκτρονικά προς συμπλήρωση από τους εκπαιδευόμενους, μια εβδομάδα πριν την αποφοίτηση και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Εγχειρίδιο Πολιτικής Ποιότητας της Σχολής.

 

Ειδικές Περιπτώσεις

 

      α.    Εκπαιδευόμενοι που για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάζουν από την εκπαίδευση στη Σχολή, για χρονικό διάστημα συνεχές ή διακοπτόμενο, όχι μμεγαλύτερο από το 1/3 της συνολικής διάρκειας του Τμήματός τους, θεωρείται ότι φοίτησαν και εκπαιδεύτηκαν κανονικά.

 

      β.    Οι εκπαιδευόμενοι που παρά τις απουσίες τους, συνεχίζουν την διαδικτυακή φοίτηση (Ασύγχρονη ή Σύγχρονη Δι.Μα.), πριν από το πέρας της εκπαίδευσης τους, καλύπτουν τα κενά της εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της απουσίας τους, με προσωπική μελέτη και εξετάζονται σε χρόνο που καθορίζεται από τη Σχολή σε όλες τις δοκιμασίες, που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της απουσίας τους.

 

      γ.    Σε περίπτωση που η Σχολή κρίνει ότι ο χρόνος για να αξιολογηθούν οι εκπαιδευόμενοι δεν επαρκεί, αιτείται έγκαιρα σχετική χρονική παράταση, με σκοπό να περατωθεί η αξιολόγησή τους.

 

      δ.    Για τους παραπάνω εκπαιδευόμενους, εκδίδονται νέα θέματα έγγραφης δοκιμασίας, διαφορετικά από αυτά που εξετάστηκαν οι λοιποί εκπαιδευόμενοι κατά τις προγραμματισμένες δοκιμασίες.

 

 

 

Διακοπή Φοίτησης

 

             Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3.2β του παρόντος Οδηγού Σπουδών.

 

Παρακολούθηση Δι.Μα.

 

      Η παρουσία των εκπαιδευόμενων, υλοποιείται με:

 

      α.    Την εγγραφή αυτού στην διαδικτυακή Πλατφόρμα Εκπαιδεύσεως της ΣΤΘ. (Η διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στην φυσική παρουσίαση του εκπαιδευόμενου στη Σχολή.)

 

      β.    Ένταξη του εκπαιδευόμενου στο αντίστοιχο διαδικτυακό Τμήμα Εκπαίδευσης από τον εκπαιδευτή. (Αντιστοιχεί στην ένταξη σε φυσική εκπαιδευτική κλάση.)

 

Δοκιμασίες

 

Προετοιμασία

 

      α.    Οι εκπαιδευτές, συντάσσουν ερωτηματολόγια αντίστοιχα για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις Ο-Ε , πολλαπλής εκλογής - αντιστοίχισης και περιγραφικού τύπου, για όλα τα επίπεδα δυσκολίας και τα υποβάλουν για έγκριση ιεραρχικά στους Δντες Πτερύγων Εκπαίδευσης, το Δντη Σπουδών και το Δκτη Σχολής, τουλάχιστον μία εβδομάδα προ της διεξαγωγής της δοκιμασίας.

 

      β.    Οι ερωτήσεις που έχουν εγκριθεί, εισάγονται από τους Εκπαιδευτές στην τράπεζα θεμάτων, χωρίζοντας αυτές ανά ενότητα και τις υποκατηγορίες, όπως διαμορφώνονται από το είδος της κάθε ερώτησης και το βαθμό δυσκολίας αυτής.

 

Διεξαγωγή

 

             Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.

 

 Δοκιμασίες Αυτοαξιολόγησης

 

      α.    Αποτελούνται από ερωτήσεις Ο/Ε, πολλαπλής εκλογής ή αντιστοίχισης.

 

      β.    Ο αριθμός των ερωτήσεων κυμαίνεται κατά την κρίση του εκπαιδευτή από 10 έως 20, ώστε η ολοκλήρωση της δοκιμασίας να είναι χρονικά σύντομη.

 

      γ.    Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο ολοκλήρωσης.

 

      δ.    Ο αριθμός προσπαθειών που μπορεί να επιχειρήσει ο εκπαιδευόμενος είναι απεριόριστος.

 

 

 

 Προφορικές και Γραπτές Πρόχειρες Δοκιμασίες

 

      Ως προφορικές και γραπτές πρόχειρες δοκιμασίες, χαρακτηρίζονται:

 

      α.    Οι προφορικές απαντήσεις των εκπαιδευομένων σε ερωτήσεις των εκπαιδευτών, κατά τη διάρκεια της Σύγχρονης Δι.Μα..

 

      β.    Οι συντασσόμενες και παραδιδόμενες εργασίες κατά τη Σύγχρονη και Ασύγχρονη Δι.Μα..

 

      γ.    Τα διαγωνίσματα ενοτήτων - τομέων κατά την Ασύγχρονη Δι.Μα..

 

Διαδικασία Σύνταξης Ενδιάμεσων Διαγωνισμάτων Εκπαιδευτικών Ενοτήτων - Τελικού Διαγωνίσματος Δι.Μα.

 

      α.    Η κλήρωση θεμάτων εξασφαλίζεται από την εφαρμογή αλγορίθμου τυχαίας επιλογής που διαθέτει η πλατφόρμα Δι.Μα., με την προϋπόθεση ύπαρξης του 3πλάσιου αριθμού ερωτήσεων στη τράπεζα θεμάτων για το συγκεκριμένο αντικείμενο, από τις απαιτούμενες.

 

      β.    Τα διαγωνίσματα υπόκεινται σε χρονικό περιορισμό ολοκλήρωσης, ήτοι από τη στιγμή ενεργοποίησής τους ο εκπαιδευόμενος έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένο χρόνο για την ολοκλήρωση τους και ο οποίος καθορίζεται από τη Σχολή. Με το πέρας του χρόνου, οι ερωτήσεις που εκκρεμούν υποβάλλονται αυτόματα.

 

      γ.    Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να πλοηγείται ελεύθερα εντός της ηλεκτρονικής δοκιμασίας.

 

      δ.    Για κάθε διαγώνισμα οι επιτρεπόμενες προσπάθειες είναι μία (1), ενώ με μέριμνα του εκπαιδευτή, υπάρχει εναλλακτική «δεξαμενή», ισάξιας δυσκολίας ερωτήσεων, για τυχαία επιλογή σε περίπτωση όπου δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του αρχικού διαγωνίσματος από τον εκπαιδευόμενο, για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η εκ νέου υποβολή του εκπαιδευόμενου στην ίδια δοκιμασία αξιολόγησης.

 

      ε.    Δεν υπάρχει η δυνατότητα επίλυσης αποριών, καθώς οι δοκιμασίες διεξάγονται ασύγχρονα και με τυχαία επιλογή ερωτήσεων.

 

             (6)  Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου βαθμολογούνται αυτόματα, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει δοθεί σε κάθε μία, ενώ οι αντίστοιχες περιγραφικού τύπου, βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή σε δεύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την βαθμολόγηση της εκάστης δοκιμασίας.

 

 Βαθμολόγηση

 

      α.    Ο τρόπος βαθμολόγησης, καθώς η διάρθρωση των αξιολογήσεων αναλύεται στην παράγραφο 3.3 του παρόντος Οδηγού Σπουδών και περιλαμβάνει:

 

             (1)  Υπολογισμό των Μορίων Ενοτήτων - Μαθημάτων.

 

             (2)  Υπολογισμό Ποσόστωσης Ενοτήτων.

 

             (3)  Διάρθρωση Αξιολογήσεων Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

 

      β.    Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση των αντικειμένων ημερησίως, υποβάλλονται σε τεστ αυτοαξιολόγησης. Το εν λόγω τεστ περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις Ο-Ε και 25 ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής και δεν προσμετράται στην τελική βαθμολογία των εκπαιδευομένων.

 

      γ.    Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας - μαθήματος, υποβάλλονται σε ενδιάμεσο διαγώνισμα, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 

             (1)  25 ερωτήσεις Ο-Ε, όλων των επιπέδων δυσκολίας, εκάστη ορθή απάντηση των οποίων θα βαθμολογείται με 1 βαθμό.

 

             (2)  25 ερωτήσεις πολλαπλής εκλογής όλων των επιπέδων δυσκολίας, εκάστη ορθή απάντηση των οποίων βαθμολογείται με 1 βαθμό.

 

             (3)  10 ερωτήσεις περιγραφικού τύπου, επιπέδου δυσκολίας 4 και 5, εκάστη πλήρη απάντηση των οποίων βαθμολογείται με 5 βαθμούς.

 

      δ.    Οι ερωτήσεις επιλέγονται τυχαία, μέσα από «δεξαμενή» ερωτήσεων η οποία θα δημιουργηθεί για κάθε Τμήμα Εκπαίδευσης το οποίο διεξάγεται σε εκάστη Σχολή - ΚΕ, ανά ενότητα - μάθημα, με μέριμνα αυτής.

 

      ε.    Το εν λόγω διαγώνισμα θα υπόκειται σε χρονικό περιορισμό, ήτοι από τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης του, ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένο χρόνο για την ολοκλήρωση αυτού, ο οποίος θα καθορίζεται από εκάστη Σχολή - ΚΕ.

 

      στ.  Επιπρόσθετα, για την κλιμάκωση του βαθμού δυσκολίας των ερωτήσεων, υφίσταται κατανομή των ερωτήσεων, όπως παρακάτω:

 

             Βαθμός δυσκολίας επιπέδου 1 (απλές) : 20%

 

             Βαθμός δυσκολίας επιπέδου 2 (μέτριας δυσκολίας) : 20%

 

             Βαθμός δυσκολίας επιπέδου 3 (δύσκολες) : 30%

 

             Βαθμός δυσκολίας επιπέδου 4 (πολύ δύσκολες) : 20%

 

             Βαθμός δυσκολίας επιπέδου 5 (κρίσεως) : 10%

 

      ζ.    Μετά την ολοκλήρωση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται σε τελικό διαγώνισμα στο πνεύμα των ανωτέρω, το οποίο λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 50% για τον υπολογισμό της βαθμολογίας η οποία αναλογεί στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Για το υπόλοιπο 50%, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος ο οποίος θα προκύπτει από τα ενδιάμεσα διαγωνίσματα.

      η.    Οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου βαθμολογούνται αυτόματα, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχει δοθεί σε κάθε μία, ενώ οι αντίστοιχες περιγραφικού τύπου, βαθμολογούνται από τον εκπαιδευτή σε δεύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την βαθμολόγηση της εκάστης δοκιμασίας.

 

      θ.    Ο εκπαιδευτής συντάσσει πρακτικό βαθμολογίας εις διπλούν με συνημμένη την εκτυπωμένη φόρμα των βαθμολογιών από τη πλατφόρμα της Δι.Μα..

 

 Ενημέρωση Εκπαιδευομένων- Κοινοποίηση Βαθμολογίας

 

      α.    Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά, αρχική ενημέρωσή με την έναρξη της διαδικτυακής εκπαίδευσης, από τον πίνακα ανακοινώσεων του εκάστοτε Τμήματος. Κατόπιν, προγραμματίζεται μία αρχική ιστοδιάσκεψη με τον εκπαιδευτή, στην οποία παρέχονται πληροφορίες για την διαμόρφωση της εκπαίδευσης και οδηγίες για την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την πλατφόρμα και τις διαδικασίες Δι.Μα..

 

      β.    Σε κάθε εκπαιδευόμενο, αποστέλλεται (στο υπηρεσιακό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ως ατομικό μήνυμα στη πλατφόρμα της Δι.Μα.) από την Πτέρυγα Εκπαίδευσης ένας κωδικός. Μετά από κάθε γραπτή δοκιμασία, αναρτάται στον πίνακα ανακοίνωσης βαθμολογιών του τμήματος κατάσταση με τη βαθμολογία της γραπτής δοκιμασίας του τμήματος, στην οποία δεν αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευομένων, αλλά ο κωδικός που τους έχει δοθεί.

 

      γ.    Ο εκπαιδευόμενος με την υποβολή του διαγωνίσματος μέσω Δι.Μα. ενημερώνεται για τις σωστές απαντήσεις αυτόματα από την πλατφόρμα Δι.Μα..

 

      δ.    Λοιπά θέματα, όπως στην παράγραφο 5 του παρόντος Οδηγού Σπουδών.

 

Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων κατά την υλοποίηση εκπαίδευσης με Δι.Μα.

 

      α.    Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται η εγγραφή των εκπαιδευομένων ως εξής:

 

             (1)  Οι εν ενεργεία υπηρετούντες στον ΕΣ, εγγράφονται αυτοματοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δι.Μα., επιβεβαιώνοντας τα ατομικά τους στοιχεία και χρησιμοποιώντας την προσωπική τους θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την οποία τηρούν στον ιστότοπο «www.army.gr».

 

             (2)  Οι μη υπηρετούντες στον ΕΣ (αλλοδαποί ή έφεδροι) αποστέλλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Σχολής, τα ατομικά τους στοιχεία και τη διεύθυνση προσωπικής τους θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όπου και θα λάβουν τα διακριτικά εισόδου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δι.Μα. (όνομα χρήστη - προσωρινό κωδικό πρόσβασης).

 

             (3)  Μετά την επιτυχή σύνδεσή τους στο Τμήμα Εκπαίδευσης όπου ανήκουν, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν την ύλη για την προετοιμασία τους στο προκαταρκτικό διαγώνισμα Δι.Μα.

      β.    Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι:

 

             (1)  Συνδέονται στη Τμήμα Εκπαίδευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δι.Μα.

 

             (2)  Μελετούν τον ενημερωτικό οδηγό του Τμήματος.

 

             (3)  Συμπληρώνουν και αποστέλλουν το έντυπο συνέντευξης εκπαιδευομένου, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου εκπαιδευτή.

 

             (4)  Μεριμνούν για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης μέσω Δι.Μα., καθ’ όλη τη διάρκεια του Τμήματος.

 

      γ.    Κατά την υλοποίηση ασύγχρονης Δι.Μα., οι εκπαιδευόμενοι :

 

             (1)  Ενημερώνονται μέσω των αναρτήσεων του εκπαιδευτή σχετικά με τη διάρθρωση και τη ροή της ύλης του Τμήματος.

 

             (2)  Λαμβάνουν τα προς μελέτη ΣΔΗΜ, βοηθήματα και γενικά το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

 

             (3)  Συμμετέχουν στις προκαθορισμένες ιστοδιασκέψεις με τον εκπαιδευτή.

 

             (4)  Ολοκληρώνουν τις καθορισμένες από τον εκπαιδευτή εργασίες.

 

             (5)  Συμμετέχουν στις προγραμματισμένες δοκιμασίες (προκαταρκτικές, ενοτήτων, τελική).

 

      δ.    Κατά την υλοποίηση σύγχρονης Δι.Μα., οι εκπαιδευόμενοι:

 

             (1)  Ενημερώνονται μέσω των αναρτήσεων του εκπαιδευτή σχετικά με τη διάρθρωση και τη ροή της ύλης του Τμήματος.

             (2)  Λαμβάνουν τα προς μελέτη ΣΔΗΜ, βοηθήματα και γενικά το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

 

             (3)  Συμμετέχουν στις συνεδρίες ιστοδιασκέψεων οι οποίες πραγματοποιούνται καθημερινά, σε προκαθορισμένες ώρες.

 

             (4)  Ολοκληρώνουν τις καθορισμένες από τον εκπαιδευτή εργασίες.

 

             (5)  Συμμετέχουν στις προγραμματισμένες δοκιμασίες (προκαταρκτικές, ενοτήτων, τελική).