Μετεκπαίδευση έξι (6) ημερών

Η συχνότητα ετήσιας διεξαγωγής του Σχολείου, καθορίζεται κατόπιν διαταγής του ΓΕΣ/Α4 (Διεύθυνση Επιστράτευσης).

Αποσκοπεί στην απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή των εφέδρων Αξκων στον επόμενο βαθμό.

Τηλεκπαίδευση τριών (3) ημερών : Περιλαμβάνει αντικείμενα κοινής εκπαίδευσης και ειδικά αντικείμενα Τεθωρακισμένων.

Φυσική παρουσία τριών (3) ημερών : Περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση σε ειδικά αντικείμενα Τεθωρακισμένων.