Δραστηριότητες στη ΣΤΘ

Στο πλαίσιο της ανανέωσης, της συμπλήρωσης και της βελτίωσης των στρατιωτικών γνώσεων των εφέδρων Αξιωματικών στις κατεχόμενες ειδικότητες, καθώς και της απόκτησης των απαιτούμενων προσόντων προαγωγής τους, η Σχολή διεξάγει :

• Μετεκπαίδευση 2 εβδομάδων μέσω της πλατφόρμας Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα.)

• Μετεκπαίδευση 6 ημερών [3 ημέρες μέσω της πλατφόρμας Διαδικτυακής Μάθησης (Δι.Μα.) και 3 ημέρες με φυσική παρουσία στην έδρα της Σχολής