ΑΝΣΚ Εκπαιδεύσεως

Οι Μ. Λχιες με το πέρας της εκπαιδεύσεώς τους, θα πρέπει: 

  •      Να διαθέτουν άριστη φυσική κατάσταση.
  •      Να είναι ικανοί εκπαιδευτές.
  •      Να γνωρίζουν:

-         Τα μέσα, τους Σ/Α και τον οπλισμό του Όπλου.

-         Τη λειτουργία οργάνωση και τις αποστολές του Ουλαμού Συντηρήσεως.

-         Τα καθήκοντα του Ομαδάρχη – Ουλαμαγού.

-         Τα θέματα ΔΜ που αφορούν την Ομάδα – Ουλαμό – Ίλη.

-         Τα βασικά στοιχεία για την ασφάλεια και υγιεινή εργασίας του προσωπικού.

-         Να εκτελούν τις προβλεπόμενες εργασίες συντηρήσεως του υλικού - μέσου που διαθέτει το Όπλο, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

-         Τον τρόπο επιθεώρησης του τεχνικού υλικού αρμοδιότητάς των, να διαπιστώνουν τις βλάβες και να καθορίζουν τον τρόπο επισκευής.

-         Να οργανώνουν την εργασία ομάδας τεχνιτών της ειδικότητάς των, να κατευθύνουν και να ελέγχουν αυτούς.

-         Το λογιστικό σύστημα της διαχείρισης ανταλλακτικών και αναλώσιμων (αναγνώριση, αίτηση, διάθεση, δικαιολόγηση) που αφορούν την ειδικότητά των.

-          Μηχανοδήγηση των οχημάτων και μέσων των ΤΘ καθώς και μέσων περισυλλογής

Εκπαίδευση