ΑΝΣΚ Εκπαιδεύσεως

  •      Σκοπός της εκπαίδευσης στο Σχολείο Δκτων Υπομονάδων Τεχνικών είναι η παραγωγή Αξιωματικών ικανών :

-.     Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την τακτική χρησιμοποίηση της Ίλης και την λειτουργία της Διοικητικής Μέριμνας, στο πλαίσιο της ΕΜΑ, σε περίοδο ειρήνης.

-      Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την τακτική χρησιμοποίηση της Ίλης και την λειτουργία της Διοικητικής Μέριμνας, στο πλαίσιο της ΕΜΑ, σε περίοδο επιχειρήσεων.

-      Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας, έτσι ώστε να αναλάβουν και πρόσθετα καθήκοντα στο επιτελείο αυτής, εάν απαιτηθεί.

  •        Ο εκπαιδευτικός ΑΝΣΚ του σχολείου θα επιτευχθεί με τη θεωρητική διδασκαλία των αντικειμένων που αφορούν στο επίπεδο της Ίλης.

                

Εκπαίδευση