ΑΝΣΚ Εκπαιδεύσεως

  •      Σκοπός της εκπαίδευσης στο Σχολείο Δκτων Υπομονάδων είναι η παραγωγή Αξιωματικών ικανών :

-      Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να αναλάβουν τη διοίκηση Ίλης σε καιρό ειρήνης.

-      Να διαθέτουν τις ικανότητες να διοικήσουν την Ίλη τους σε περίοδο επιχειρήσεων.

-      Να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας, έτσι ώστε να αναλάβουν και πρόσθετα καθήκοντα στο επιτελείο αυτής, εάν απαιτηθεί.

  •      Ο εκπαιδευτικός ΑΝΣΚ του σχολείου θα επιτευχθεί:

-      Με τη θεωρητική διδασκαλία των αντικειμένων που αφορούν στο επίπεδο της Ίλης.

-      Με την πρακτική εξάσκηση μέσω ΤΑΑΣ επιπέδου Ίλης.

-      Με την αξιολόγηση στην προετοιμασία και έκδοση Δγης επιχειρήσεων επιπέδου Ίλης. 

Εκπαίδευση