ΑΝΣΚ Εκπαιδεύσεως

ΟΙ Μ. Λχίες με το πέρας της εκπαιδεύσεώς τους, θα πρέπει:

  •       Να διαθέτουν άριστη φυσική κατάσταση.
  •       Να είναι ικανοί εκπαιδευτές.
  •       Να γνωρίζουν:

-        Τα καθήκοντα του Ομαδάρχη, βοηθού Ουλαμαγού και Ουλαμαγού.

-        Την οργάνωση και τακτική χρησιμοποίηση της Ομάδος – Ουλαμού.

-        Το χειρισμό, την τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των μέσων, οπλικών συστημάτων, Σ/Α και οπλισμού των ΤΘ στο επίπεδο Ομάδας – Ουλαμού – Ίλης.

-        Την εσωτερική λειτουργία της Ίλης και γενικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας.

-        Τις γενικές αρχές συντήρησης  των οπλικών συστημάτων – μέσων των ΤΘ.

-        Τα θέματα ΔΜ που αφορούν την Ομάδα – Ουλαμό – Ίλη στην ειρήνη και στον πόλεμο.

-        Την ασφάλεια και υγιεινή εργασίας του προσωπικού. 

-        Μηχανοδήγηση των οχημάτων και μέσων των ΤΘ.

Εκπαίδευση