ΑΝΣΚ Εκπαιδεύσεως

Οι Ίλχοι με το πέρας της εκπαιδεύσεώς τους, θα πρέπει:

  •      Να διαθέτουν άριστη φυσική κατάσταση.
  •      Να γνωρίζουν:

-      Τα καθήκοντα του Δκτη Μονάδος - ΤΣ, Επιλαρχίας Αναγνωρίσεων, Ανεξάρτητης Υπομονάδος, Υδκτη Μονάδος.

-      Τη διοικητική, επιτελική και τακτική χρησιμοποίηση της Μονάδος - ΤΣ.

-      Την εσωτερική λειτουργία της Μονάδος.

-      Την τακτική χρησιμοποίηση των άλλων όπλων στο κλιμάκιο ΤΣ Μ/Κ ΤΠ - ΕΜΑ και τον τρόπο υποστήριξης του ΤΣ από τα Ο-Σ.

-      Τις γενικές αρχές των επιθετικών - αμυντικών επιχειρήσεων και τη σχεδίαση - διεύθυνση επιθετικών - αμυντικών επιχειρήσεων του κλιμακίου ΤΣ Μ/Κ                  ΤΠ-ΕΜΑ.

-      Τον ορθό τρόπο οργάνωσης, σχεδίασης και εκτέλεσης ΤΑΑΣ - ΤΑΜΣ.

-      Για τη σχεδίαση και διεύθυνση ειδικών επιχειρήσεων.

-      Για θέματα γενικής μορφώσεως στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και στις μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.

-      Την ασφάλεια και υγιεινή εργασίας και διαμονής του προσωπικού.

  •       Να είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντα του Ουλαμαγού και του Υδκτή Ίλης και να αποκτήσουν γνώσεις για τα καθήκοντα του Δκτή εντεταγμένης Ίλης.

Εκπαίδευση