ΑΝΣΚ Εκπαιδεύσεως

Οι Ανθλχοι με το πέρας της εκπαιδεύσεώς τους, θα πρέπει:

  •      Να διαθέτουν άριστη φυσική κατάσταση.
  •      Να είναι ικανοί εκπαιδευτές.
  •      Να γνωρίζουν:

-      Την οργάνωση και τακτική χρησιμοποίηση της Ομάδος – Ουλαμού και γνώσεις οργάνωσης – τακτικής χρησιμοποίησης εντεταγμένης Ίλης.

-      Το χειρισμό, την τεχνική και τακτική χρησιμοποίηση των μέσων, οπλικών συστημάτων, Σ/Α και οπλισμού των ΤΘ.

-      Μηχανοδήγηση των οχημάτων και μέσων των ΤΘ.

-      Τις γενικές αρχές συντήρησης των οπλικών συστημάτων – μέσων των ΤΘ.

-      Την υποστήριξη του Ουλαμού – Ίλης από πλευράς ΔΜ στην ειρήνη και στον πόλεμο.

-      Την οργάνωση, τις δυνατότητες καθώς και την τακτική χρησιμοποίηση των άλλων Όπλων – Σωμάτων σε συνεργασία με τα ΤΘ.

-      Την εσωτερική λειτουργία της Ίλης και στοιχεία της εσωτερικής λειτουργίας της Μονάδας.

-      Την οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στο επίπεδο Υπομονάδας.

 -      Την ασφάλεια και υγιεινή εργασίας και διαμονής του προσωπικού.

  •        Να είναι σε θέση να ασκήσουν τα καθήκοντα του Ουλαμαγού και του Υδκτή Ίλης και να αποκτήσουν γνώσεις για τα καθήκοντα του Δκτή εντεταγμένης Ίλης.

 

Εκπαίδευση